יום שלישי, 29 בנובמבר 2016

אישור בית המשפט לפעולות קטין / עו"ד נועם קוריס

במאמרנו זה נתמקד באישור פעולה הנדרש ע"י בית משפט, לפעולת אפוטרופוס שמונה לקטין:-


החוק המסדיר את העניין:-
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962 להלן: “החוק")

בית המשפט המוסמך לדון:-
בית משפט לענייני משפחה (סעיף 78 לחוק)

מינוי אפוטרופוס – מתי ?
בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס לקטין, לפסול דין, לאדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או באופן זמני, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם (סעיף 33 לחוק)

מי יכול להגיש בקשה למינוי כאפוטרופוס:-
בן זוגו של אותו אדם הזקוק לאפוטרופוס. (סעיף 33(ב) לחוק).
הוריו, ילדיו, אחים שלו, סבים/ות, נכד/ה. (סעיף 80 לחוק)

הסכמת המבקש להתמנות כאפוטרופוס:-
לא יתמנה אפוטרופוס אלא מי שהביע לבית המשפט את הסכמתו לכך (סעיף 37 לחוק)

מיהו קטין -
אדם שלא מלאו לו 18 הוא קטין (סעיף 3 לחוק)

שמיעת החסוי ע"י בית משפט:-
לפני מינוי אפוטרופוס ישמע בית המשפט את דעת החסוי, אם הוא מסוגל להבין וניתן לברר דעתו (סעיף 36 לחוק)

מינוי אפוטרופסים אחדים:
בית המשפט רשאי, אם ראה סיבה מיוחדת לכך, למנות לחסוי יותר מאפוטרופוס אחד; משעשה כן, יחליט בית המשפט אם להטיל את תפקיד האפוטרופסות על האפוטרופסים במשותף או לחלק ביניהם. (סעיף 45 לחוק).

סמכות מקומית:-
את הבקשה למינוי אפוטרופוס וכן את הבקשה לאישור פעולה , יש להגיש לבית משפט לענייני משפחה בתחום השיפוט בו מתגורר הקטין.

 גם שלקטין מונה אפוטרופוס, החוק קובע שישנן פעולות שטעונות אישור בית המשפט:-
האפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו, למעט פעולות הטעונות אישור מראש של בית המשפט, וללא אישור מראש זה, האפוטרופוס אינו מוסמך לייצג את הקטין/החסוי. (סעיף 47 לחוק)

הפעולות בהן האפוטרופוס אינו מוסמך לייצג את הקטין/החסוי מבלי שבית המשפט איש מראש הן:
1.     העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה.
2.     השכרה שחוקיי הגנת הדייר חלים עליה.
3.     פעולה שתוקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על-פי חוק.
4.     נתינת מתנות זולת מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות העניין.
5.     נתינת ערבות.
6.     פעולה אחרת שבית המשפט קבע, בצו המינוי, או לאחר מכן, כטעונה אישור.
                                                                                                          (סעיף 47 לחוק)


המסמכים אשר נדרשים להיות מצורפים לבקשה לאישור פעולה ע”י בית המשפט:-
תצהיר מטעם המבקש/האפוטרופוס.
כל מסמך רלבנטי לבקשה. (כגון הסכם מכר הטעון אישור ).
רצוי לצרף את צו המינוי  (לא חובה)

אגרה:-
הגשת בקשה לאישור פעולה בבית משפט לענייני משפחה, טעונה בתשלום אגרה כ-  550 שקלים.

האפוטרופוס הכללי:-
יש להמציא העתק מהבקשה לאישור פעולה, לאפוטרופוס הכללי, במחוז הרלבנטי.

                  
יפית לוי , עו"ד ומגשרת
050-7680636
פקס': 077-3179176

יום ראשון, 27 בנובמבר 2016

עו"ד נועם קוריס - מאמרים ופעילות המשרד 2016

יום שבת, 26 בנובמבר 2016

עו"ד נועם קוריס - פעילות אינטרנט 2016

יום שישי, 25 בנובמבר 2016

עו"ד נועם קוריס- תודה לעמותת קו לחיים המסייעת למאות ילדים נכים...

עו"ד נועם קוריס- תודה לעמותת קו לחיים המסייעת למאות ילדים נכים...