יום שישי, 9 במאי 2014

מנגנון הזיהוי הכפול של משרד התקשורת

רוצים לדעת מהו מנגנון הזיהוי הכפול שנקבע על ידי משרד התקשורת בשנת 2007 והוכנס כנספח ו' ברישיונות חברות הסלולר כפי הודעת משרד התקשורת מיום 11.11.2007 שמפורסמת כאן:

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/4/1264.pdf 

הנה, כך הודיע בשנת 2007 כבוד שר התקשורת דאז אריאל אטיאס:

"בימים האחרונים, שלח מנכ"ל המשרד מרדכי מרדכי, מכתב למנכ"לי החברות בו הבהיר את ההוראות הקבועות ברישיונן, לעניין אספקת שירותי תוכן למנויים. בהתאם לרישיון החברות הסלולריות, לא יתאפשר לחברות "לספק שירות שהמנוי לא ביקש בצורה מפורשת לקבלו". ההוראה מחייבת את בעל הרישיון "לקבל אישורו המפורש של המנוי, טרם אספקת שירות ובכלל זה גם שירות של ספק תוכן".

ובבקשה....
כך נראה נספח ו' של הרישיון של חברות הסלולר:

נספח ו'-הזמנת שירות באתר אינטרנט של בעל הרישיון או ספק שירות
1.    הזמנת שירות מבעל הרישיון
1.1  הזמנת שירות באתר אינטרנט של בעל הרשיון או בפורטל הסלולרי שלו (שניהם להלן-"האתר")
      יבוצע על פי אחת מהחלופות המפורטות בסעיפים 1.2 או 1.3.
1.2 קוד אקראי 
     (א) המנוי יקליד באתר, במקום המיועד לכך,את מספר המנוי שלו
     (ב) במידה והמנוי חסום לקבלת שירות שהוזמן, וכי ניתן לפנות לבעל הרשיון למנוי מסרון
         המודיע לו כי הוא חסום לקבלת סוג השירות שהוזמן,וכי ניתן לפנות לבעל הרשיון  לשם
         ביטול החסימה לסוג השירות האמור:
     (ג) במידה והמנוי אינו חסום לקבלת שירות,ישלח בעל הרשיון למנוי מסרון הכולל את אלה:
         (1) שם השירות לרבות סיווגו כ"חד פעמי" או כ"מתמשך":
         (2) מחיר השירות המחיר יוצג באופן מפורט ובכלל כך פירוט בדבר תשלום "חד פעמי",
            תשלום "קבוע" עבור תקופה מסוימת לרבות ציון התקופה, ומחיר היחידה לפיה נמדד
            התשלום עבור השירות:
        (3) קוד אקראי בן חמש (5) ספרות (להלן- "הקוד שנשלח")
    (ד) המנוי יקליד באתר,במקום במיועד לכך,את קוד שנשלח:
    (ה) בעל הרשיון יבוצע השוואה בין קוד שנשלח לביון הקוד שהוקלד על ידי במנוי כאמור
        בס"ק (ד) (להלן – "הקוד שהוקלד"):
   (ו) במידה והקוד שהוקלד זהה לקוד שנשלח, ישלח לבעל הרשיון למנוי מסרון המודיע לו כי
      הרשמתו לשירות אושרה,וככל שמדובר בשירות מתמשך –מידע בדבר באופן בו ניתן
      לבטל את הרישום לשירות:
   (ז) במידה וקוד שהוקלד אינו זהה לקוש שנשלח, ישלח לבעל הרשיון למנוי מסרון המודיע לו
     כי הרשמתו לשירות נכשלה בגין חוסר הזהות כאמור.
1.3 קוד משתמש וסיסמא
      (א) בעל הרשיון יציג באתר בסמוך למקום במיועד להזמנת השירות,באופן בולט,ברור וקריא,
       פרטים אלה:
(1)     שם השירות לרבות סיווגו כ"חד פעמי" או כ"מתמשך" ככל שמדובר בשירות מתמשך-
מידע בדבר האופן בו ניתן לבטל את הרישום לשירות
(2)     מחיר השירות המחיר יוצג באופן מפורט ובכלל כך פירוט בדבר תשלום "חד פעמי"
תשלום "קבוע" עבור תקופה מסוימת לרבות ציון התקופה, ומחיר היחידה
לפיה נמדד התשלום עבור השירות:
        (ב) המנוי יקליד באתר,את קוד המשתמש והסיסמא שנקבעו או אושרו לו על ידי בעל הרשיון
       (להלן "קוד הזיהוי"):
 (ג) במידה והמנוי חסום לקבלת שירות,יציג בעל הרישיון למנוי הודעה הממוענת אליו בלבד
    באתר-כי הוא חסום לקבלת סוג השירות שהוזמן,וכי ניתן לפנות אליו לשם ביטול
   החסימה לסוג השירות האמור:
(ד) בעל הרשיון יבצע השוואה בין קוד הזיהוי לבין קוד המשתמש ןהסיסמא שנקבעו על ידו
    למנוי והשמורים אצלו במערכת ("הקוד השמור"):
(ה) במידה וקוד זהה לקוד השמור, יספק בעל הרשיון למנוי את השירות:
(ו) במידה וקוד הזיהוי אינו זהה לקוד השמור, ישלח לבעל הרשיון למנוי הודעה הממוענת אליו
    בלבד באמצעות האתר כי הרשמתו לשירות נכשלה בין חוסר הזהות כאמור.
2. הזמנת שירות מספק השירות
2.1 הזמנת שירות באתר אינטרנט של ספר שירות יבוצע כמפורט להלן:
   (א) המנוי יקליד באתר האינטרנט של הספק השירות (להלן- "אתר הספק"), במקום המיועד
          לכך,את מספר המנוי שלו:
 (ב) ספק השירות יעביר לבעל הרישון הודעה הכוללת את מספר המנוי,סוג השירות המבוקש
      ואת הפרטים הנוגעים לשירות כמפורט בסעיף (ד) להלן:
(ג) במידה והמנוי חסום לקבלת השירות,ישלח בעל הרשיון למנוי מסרון המודיע לו כי הוא
    חסום לקבלת סוג השירות שבוקש, וכי ניתן לפנות אליו לשם ביטול החסימה לסוג השירות
    האמור כמו כן, יודיע בעל הרשיון לספק השירות כי המנוי חסום לקבלת שירות:
(ד) במידה והמנוי אינו חסום לקבלת שירות, ישלח בעל הרשיון למנוי , מסרון הכולל את
    אלה:
(1)      שם השירות לרבות סיווגו כ"חד פעמי" או כ"מתמשך"
(2)      מחיר השירות המחיר יוצג באופן מפורט בכלל כך פירוט בדבר תשלום "חד פעמי",
תשלום "קבוע" עבור תקופה מסוימת לרבות ציון התקופה, ומחיר היחידה
לפיה נמדד התשלום עבור השירות
(3)  קוד אקראי בן חמש(5) ספרות (להלן- "הקוד")
(ה)  המנוי יקליד באתר הספק, במקום המיועד לכך,את הקוד
(ו)  ספק השירות יעביר לבעל הרשיון את הקוד שהוקלד על ידי המנוי כאמור בס"ק (ה)
     (להלן- "הקוד שהוקלד")
(ז) בעל הרשיון יבצע השוואה בין קוד לבין הקוד שהוקלד:
 (ח) במידה שקוד שהוקלד זהה לקוד, ישלח בעל הרשיון למנוי מסרון המודיע לו כי הרשמתו
    לשירות אושרה, וככל שמדובר בשירות מתמשך-מידע בדבר האופן בו ניתן לבטל את הרשום לשירות.
    כמו כן,יודיע בעל הרשיון לספק בשירות כי הרישום לשירות אושר על ידו:
(ט) במידה שהקוד שהוקלד אינו זהה לקוד,ישלח בעל הרשיון למנוי משרון המודיע לו כי

     הרשמתו לשירות נכשלה בגין חוסר הזהות כאמור.כמו כן, יודיע בעל הרשיון לספק השירות כי הרישום לשירות נכשל."

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה